Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE


INUVET Ajanvaraus palvelu
1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Inuvet Oy
Y-tunnus: 3178068-7
Postiosoite: Härkikuja 1B
Sähköposti: inuvet@inuvet.fi
Puhelin: 0400854343
2. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt
Nimi: Noora Vahvelainen
Toimitusjohtaja
Postiosoite: Härkikuja 1B
Puhelin: 0400854343
Sähköposti: inuvet@inuvet.fi
3. Rekisterin nimi
Ajanvarauskalenteri
4. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään
– henkilötietoja

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja
– nimi
– puhelinnumero
– sähköpostiosoite
Rekisterissä olevien tietojen julkisuus tai salassa pidettävyys
Henkilö- ja muita tietoja käsitellään ja luovutetaan vain lainmukaisiin käyttötarkoituksiin, joista säädetään
tarkemmin henkilötietolaissa (523/1999) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa
(621/1999).
5. Rekisterissä olevien tietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin pito perustuu
– henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 4 kohtaan liittyen lakisääteisen tehtävän hoitamiseen sekä 8 §:n 1
momentin 5 kohtaan asiakassuhteeseen perustuen.
Järjestelmässä olevien tietojen käsittelyn tarkoituksena on tarjota kansalaisille helppokäyttöinen tapa
kirjata tukipyyntö ja seurata oman tukipyynnön tilaa. Henkilön tallentamia laite ja ongelma/ratkaisu tietoja
voidaan käyttää apuna ratkaisemaan yleisiä ongelmia. Sen lisäksi järjestelmässä olevia tietoja voidaan
käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
• asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
• palvelun toteuttaminen
• asiakaspalvelun ja toiminnan kehittäminen
• analysointi, raportointi ja tilastointi
Henkilötietoja säilytetään järjestelmässä toistaiseksi. Vapaaehtoisesti luovutettuja tietoja henkilötietoineen
säilytetään niin kauan, kunnes henkilö poistaa tietonsa tai pyytää niitä poistettavaksi.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
• henkilöltä itseltään erilaisilla menetelmillä,
Tietoja voidaan luovuttaa kirjallisena tai sähköpostilla.
7. Rekisteröidyn oikeudet
Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Henkilöllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat järjestelmään tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat
yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.
Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön
kirjallisesti kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.
Kielto-oikeus ja suostumus
Suoramainontaa, etämyyntiä, muuta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta varten tietoja
luovutetaan vain rekisteröidyn antamalla suostumuksella.
Rekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille ilman henkilön suostumusta.
Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2. mainittuun rekisteriasioista vastaavaan
henkilöön.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterissä olevia tietoja ovat oikeutettuja käsittelemään vain ne INUVET:n työntekijät, joilla työnsä
puolesta on oikeus käsitellä niitä.
Sähköisesti tallennetut tiedot
Käyttäjällä on oma tukipyyntökohtainen ID järjestelmään kirjautumiseen. Käyttäjän pääsyä asiakastietoihin
hallitaan käyttöoikeuksin ja toiminnoista pidetään lokitiedostoa.
Palvelu toimii ympäristössä, joka on suojattu palomuurilla ja SSL suojauksella. Palveluun otetaan yhteys
suojatulla verkkoyhteydellä.
Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.
9. Tietojärjestelmän julkinen osoite
Järjestelmän julkinen osoite on http://www.inuvet.fi/ajanvaraus/